Make your own free website on Tripod.com
About My Organization

Welcome graphic

this is the Official site of Our Lady of the Poor Parish in Taguig, MM

Our Mission

Ang Parokya ng Ina ng mga dukha ay binubuo ng mga nagkakaisang pamilya na may matibay na pananampalataya at nabubuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos sa pamamamatnubay ni Maria.

People shouting at the world over megaphones; Size=240 pixels wide

Questions or comments? Get in touch with us at:

Mailing Address:

olpparis@esaycall.com.ph

Phone: 8242417