Make your own free website on Tripod.com

 

ANG MGA WALONG PAGPAPAKITA

NG MAHAL NA BIRHEN SA BANNEUX

 

Banneux, Notre Dame.   Ang lugar na ito ay matatagpuan sa isang maliit na distrito ng Louveigne, Belgium.  Ito ay nasa tuktok ng bundok Ardenes na may taas na isang libong  talampakan.  Ito ay may layong labinlimang milya mula sa siyudad ng Liege na siyang kapital ng probinsiya at siya ring sentro ng diocese.

            Ang simbahan ay nasa sentro on Banneux.  May mga malilliit na pamilihan pero maituturing itong isang mahirap na pamayanan.  Sa isang hindi kalayuan ng simbahan ay nakatira ang isang simpleng pamilya ng mga Beco.  Ang lugar na iyon ay tinatawag na “The Swamp”.  Sa harapan ng kanilang bahay ay may maliit na hardin na kanilang pinagtataniman ng repolyo.

            Noong 1933, ang pamilyang Beco ay binubuo ng siyam na miyembro ng pamilya ---ang mag-asawa at pitong mga anak.  Si Mariette, ang panganay, ay ipinanganak noong Marso 25, 1921.  Iyon ay araw ng Biyernes at pista ng Annunciation.  Nagkataong ang araw na iyon ay Biyernes Santo at araw na binibigyang pugay ang Banal na Krus.  Pero walang krus sa loob ng bahay ng mga Beco.  Madalang o kakaunti lang ang may pananampalataya sa Diyos sa lugar na iyon.  Ni wala silang relihiyon pero isa si Mariette sa mga maituturing na may pananampalataya sa Diyos.

 

Nagpakita ang Mahal na Birhen kay Marietta sa Walong pagkakataon:

 

UNANG PAGPAPAKITA

Araw ng Linggo,  Enero 15, 1933, ang lugar nina Mariette ay punung-puno ng yelo at malakas pa ang hangin.  Ang oras ay alas siyete ng gabi.  Nakadungaw si Mariette sa bintana ng kanilang kusina at pinagmamasdan ang kanilang hardin.  Hinihintay niya ang kanyang kapatid na si Julien na kaninang umaga pa umalis kasama ang mga kaibigan.  Habang naghihintay siya ay binabantayan din niya ang kanyang bunsong kapatid habang natutulog.

Nang bigla, nakakita siya sa kanilang hardin ng isang babaeng nababalot sa isang nakakasilaw na liwanag.  “Nanay, Nanay” sigaw niya.  “May magandang babae sa ating hardin…ubod siya ng ganda at siya’y nakatingin sa akin.  Siya ata ang Mahal na Birhen.”  Pagkasabi niya iyon ay inilabas niya ang kanyang rosaryo at agad na nagdasal.  Nagpahiwatig ang Birhen.  Naintindihan iyon ni Mariette at gusto niyang tugunan ang inbitasyon na iyon.  Gusto niyang lumabas pero pinigilan siya ng kanyang ina sa takot na iyon ay isang multo kaya daglian niyang isinara ang pinto.  Dahil hindi makalabas si Mariette ay bumalik siya sa bintana pero naglaho na ang Birhen.

 

IKALAWANG PAGPAPAKITA

Miyerkoles, Enero 18, tatlong araw mula ng magpakita ang Birhen.  Ang oras ay alas siyete ng gabi.  Lumabas si Mariette sa kanilang tahanan at lumuhod sa harap ng hardin kung saan nagpakita ang Birhen.  Habang siya’y nagrorosaryo, bigla na namang nagpakita sa kanya ang Birhen.  Kahit na nagulat, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagdarasal.  Nang siya’y natapos sa pagdarasal, nagpahiwatig ang Birhen na sundan siya.  Sumunod siya at habang siya’y naglalakad, huminto siya, lumuhod at nagdasal ng Ave Maria.  Tumayo siya at naglakad uli.  Hindi pa siya nakakalayo ay huminto siya sa ikalawang pagkakataon, lumuhod at saka nagdasal uli.  Tumayo siyang muli at sinundan ang mga bakas ng Birhen.  Nakarating sila sa isang bukal.  Lumuhod si Mariette habang ang Birhen ay nakalutang sa gitna ng bukal.  Sabi ng Birhen sa kanya, “Ilagay mo ang iyong mga kamay sa tubig.”  Sumunod siya ng walang pag-aalinlangan at habang nasa tubig ang kanyang mga kamay ay nabitiwan niya ang kanyang rosaryo.  Nagsalita uli ang Birhen, “Ang bukal na ito ay akin.”  Pagkasabi niya iyon ay nagpaalam siya kay Mariette at unti-unti siyang naglaho sa kanyang paningin.

 

IKATLONG PAGPAPAKITA

Huebes, Enero 19, alas siyete ng gabi.  Lumabas si Mariette sa kanilang tahanan kasama ang kanyang tatay.  Hindi pa sila nakakalayo ay tumigil si Mariette at siya’y lumuhod.  Hindi nagtagal, tumambad na namang muli ang Birhen sa kanyang harapan.  Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, “Andito na naman ang Mahal na Birhen.  Tanong niya sa Birhen, “Sino po ba talaga kayo?”  Sumagot ang Birhen, “Ako ang Ina ng ,mga Dukha.”  Pagkatapos, humakbang uli si Mariette papunta sa bukal na hindi kinalilimutang lumuhod sa dati niyang luhuran.  Pagdating nila sa bukal ay muli siyang lumuhod at tinanong uli ang Birhen, “Mahal na Birhen, bakit po ninyo sinabing sa inyo ang bukal na ito?” “ Ang bukal na ito ay para sa lahat…lalo na sa may mga sakit.”  Ang tugon ng Birhen.  Bago uli siya naglaho, sinabi niya kay Mariette, “Ipagdarasal kita,”  at siya’y tuluyan nang naglaho.

 

IKAAPAT NA PAGPAPAKITA

Biyernes, Enero 20, may sinat si Mariette pero hindi iyon naging hadlang para makapunta siya sa kanilang hardin at magdasal.  Sa hardin siya ay nagrosaryo.  Makalipas ang dalawang minuto ay nagpakita na namang muli ang Birhen sa kanya.  Nagtanong uli siya sa Birhen, “Ano po ang gusto ninyo sa akin, Mahal na Birhen?”  “Gusto kong magpatayo ka ng munting kapilya sa lugar na ito.” Sagot ng Birhen.  Pagkatapos nito ay binasbasan niya si Mariette at siya ay muling naglaho.

Mula Enero 21 hangang Pebrero 11, gabi-gabing nagdarasal si Mariette sa kanilang hardin.  Kahit na ang malamig na panahon ay hindi napigilan ang pagdarasal niya sa lugar na iyon.  Sa mga araw na iyon, siya pa lang ang naniniwala sa Birhen.

 

IKALIMANG PAGPAPAKITA

Sabado, Pebrero 11, si Mariette ay nakaluhod uli sa hardin at nagdarasal.  May mga konti nang tao ang nandoon.          Pagkatapos ng ikalawang misteryo, tumakbo siya papuntang bukal.  Lumuhod siya sa dati niyang luhuran, binasa ang kamay at nagkrus na nasa kanyang mga kamay ang rosaryo.  Sinabi sa kanya ng Birhen, “Nandito ako para sugpuin ang kahirapan.”  Saka naglaho siya gaya ng dati.

 

IKAANIM NA PAGPAPAKITA

Ang Birhen ay hindi nagpakita kay Mariette hangang Pebrero 15.  Sa gabing ito ay muling nagpakita sa kanya ang Birhen.  Nag-usap sila at sinabi ni Mariette sa Birhen, “Mahal na Birhen, humihingi po ng pari ang pagpapatunay na kayo nga ang Mahal na Birhen.”  Sumagot ang Birhen, “ Maniwala ka sa akin, at akko’y maniniwala sa iyo.”  Saka nagsabi siya kay Mariette ng isang sikreto.  Bago siya naglaho, sabi niya kay Mariette, “Manalangin ka ng buong puso.”  At muling nagpaalam ang birhen.

 

IKAPITONG PAGPAPAKITA

Lunes, Pebrero 20, umulan ng maraming yelo kaya napakalamig ng kapaligiran.  Sa pagtatapos ng ikalawang misteryo ng pagrorosaryo, nagpakita uli ang Birhen kay Mariette.  Pumunta uli sila sa bukal.  Habang papunta ay lumuluhod pa rin siya sa dati niyang pinagluluhuran.  Sa bukal, ngumiti sa kanya ang Birhen at sinabing, “Mahal kong anak, magdasal ka ng Taimtim.”  At naglaho uli ang Birhen.

 

IKAWALONG PAGPAPAKITA

Huebes, Marso 2, malakas ang ulan.  Sa pagsisimula ng ikatlong misteryo ay tumigil ang ulan, nagliwanag ang kalangitan at kumislap ang mga bituin.  Si Mariette ay nanatiling nagdarasal.  At nagpakita ang Birhen sa kanya ng ikawalo at huling pagkakataon.  Sa tagpong ito, malungkot at hindi nakangiti ang Birhen.  Sabi niya, “Ako ang Ina ng Tagapagligtas, ang Ina ng Diyos.”  At sabi niya na may bahid na kalungkutan sa kanyang mukha, “Magdasal ka ng buong puso.”  At siya’y naglaho na ng tuluyan.

 

NATATANGING PAGKILALA SA MGA PAGPAPAKITA

 

Dalawang beses ng kinilala ang mga pagpapakita na ito, una noong 1942 at ikalawa noong 1947.  Pero ang mga pagkilala na ito ay may konting pag-aalinlingan.  Ngayon, tayo ay walang dudang naniniwala sa katotohanan na nagpakita ang Mahal na Birhen kay Mariette Beco ng walong beses – noong 15, 18, 19 at 20 ng Enero, 11, 15 at 20 ng Pebrero, at 2 ng Marso. (Pastoral letter of Mgr. L. J. Kerkhofs, Bishop of Liege, 22nd August 1949)

 

 

NOBENA SA MAHAL NA INA NG MGA DUKHA

 


 

 

+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo.

 

Pambungad na Awit

 

O BIRHEN NG DUKHA

(Himig: IMMACULATE MOTHER)

 

O Birhen ng Dukha

Ika’y papurihan

Ang nagsugo sa’yo

Purihin kailan man

Ave, Ave, Ave Maria.

 

Sa’yong pananalig

Sa ‘min, salamat po

Kami’y mananalig

Taos-puso sa’yo.

Ave, Ave, Ave Maria

Ave, Ave, Ave Maria

 

Salamat sa lahat

Ng iyong ginawa

Sa gagawin mo pa,

O Birhen ng Dukha.

Ave, Ave, Ave Maria

Ave, Ave, Ave Maria

 

PAMBUNGAD NA PANALANGIN

 

Lahat:

 

Mahal na Birhen ng mga Dukha, purihin ka magpakailanman! At Purihin din ang nagsugo sa iyo sa amin! Dahil sa iyong pinagmulan, sa iyong ginawa ngayon sa amin at sa gagawin pa sa haharapin, kami at lahat ng susunod sa amin, ay nag-ukol sa iyo ng aming pananampalataya at panalangin.  Ikaw ay aming takbuhan gaya ng ipinahayag mo sa Banneux: Tagapamagitan ng lahat biyaya, Ina ng Mananakop, Ina ng Diyos, Maawain at Makapangyarihang Ina ng nagmamahal sa mga maysakit, nagpapaginhawa sa mga maysakit, nagpapaginhawa sa mga naghihirap, nagliligtas sa mga tao at mga lipunan, Reyna at Ina ng lahat ng bansa, na naparito upang patnubayan ang mga naaampon sa iyo upang ilapit kay Hesus ang tunay at kaisa-isang bukal ng buhay na walang hanggan.  Mahal na Birhen ng mga Dukha, nananalig kami sa iyo, manalig ka rin sa amin.

 

 

PAGSISISI

 

Lahat:

 

Panginoon kong Hesukristo, Dios na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo.

 

Ikaw nga ang Dios ko, Panginoon ko at Ama ko, na iniibig ko nang higit sa lahat.  Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo, at nagtitika naman akong magkumpisal ng dilang kasalanan ko.

 

Umaasa akong patatawarin mo rin ako alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa akin.  Amen.

 

 

UNANG ARAW

 

Namumuno.

 

            ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN JUAN

 

“Nguni’t ang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw.  Ito’y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.” ( Jn. 4:14)

 

 

MAGNILAY

 

Panalangin:

 

Mahal na Birhen ng mga Dukha, inaanyayahan mo akong magtungo sa bukal na walang iba kundi si Cristo.  Turuan mo akong sumunod nang mababa ang loob sa iyong anyaya at tulungan akong tumanggap kay Cristo ng lakas na limutin ang aking sarili alang-alang sa aking kapwa.

 

Dasalin ang isang dekada ng Rosario (1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati )

 

Lahat:

 

“Mahal na Ina, isinasamo namin bigyan kami ng kapayapaan sa aming bayan.”

 

LITANYA SA MAHAL NA BIRHEN NG MGA DUKHA

 

Panginoon, maawa ka sa Amin.

Kristo, maawa ka sa amin.

Panginoon, maawa ka sa amin.

Kristo, pakinggan mo kami.

Kristo, pakapakinggan mo kami.

Diyos Ama sa Langit, maawa ka sa amin.

Diyos Anak, na tumutubos sa sanlibutan.  maawa ka sa amin.

Diyos Espititu Santo, maawa ka sa amin.

Banal na Trinidad, iisang Diyos, maawa ka sa amin.

Santa Maria, ipinalangin mo kami.

Santang Ina ng Diyos, ipinalangin mo kami.

Santang Birhen ng mga Birhen,

ipanalangin mo kami.

Ina ni Kristo, ipanalangin mo kami.

Inang puspos ng biyaya ng Diyos, ipanalangin mo kami.

Ina ng Mananakop, ipinalanagin mo kami.

Mahal na Birhen ng mga Dukha,

akayin kami kay Jesus, bukal ng biyaya.

Mahal na Birhen ng mga Dukha,

 iligtas ang lahat ng bansa.

Mahal na Birhen ng mga Dukha, lunasan ang mga maysakit.

Mahal na Birhen ng mga Dukha, tulungan ang mga naghihirap.

Mahal na Birhen ng mga Dukha, ipagdasal ang bawat isa sa amin.

Mahal na Birhen ng mga Dukha,

kami’y sumasampalataya sa iyo.

Mahal na Birhen ng mga Dukha,

taimtim kaming nagdarasal.

Mahal na Birhen ng mga Dukha,

pagpalain mo kami.

Mahal na Birhen ng mga Dukha, Ina ng Mananakop, Ina ng Diyos, salamat sa iyo.

Mapagpagaling sa mga maysakit, ipanalangin mo kami.

Tanggulan ng mga makasalanan, ipanalangin mo kami.

Mapag-aliw sa mga nagdadalamhati, ipanalangin mo kami.

Mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami.

Kordero ng Diyos, ikaw ang nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan.

- Pakinggan mo po kami.

Kordero ng Diyos, ikaw ang nakawawala ng kasalanan ng sandaigdigan.

- Pakapakinggan mo kami.

Kordero ng Diyos, ikaw ang nakawawala ng kasalanan ng santinakpang langit.

-         Kaawaan mo po kami.

 

MANALANGIN TAYO

 

Lahat:

 

            Mahal na birhen ng Banneux, Ina ng Mananakop, Ina ng Diyos, Birhen ng mga Dukha, yayamang ipinangako mong mananalig sa iyo.  Ikaw ang aming pag-asa.  Buong awa mong dinggin ang aming mga panalanging ayon sa iyong kalooban. Ito ang mga sumusunod (Banggitin natin ang ating mga pagsamo)

 

Ipagkaloob mo sa makasalanan ang iyong masaganang pananampalataya at sa mga dukha ang kanilang pagkain araw-araw.

 

Lunasan mo sana ang mga maysakit, dulutan ng ginhawa ang mga naghihirap, at ipanalangin ang kaharian ni Kristong Hari ay lumaganap sa lahat ng bansa.  Amen.

 

 

MARIA INA NG MGA DUKHA, IPANALANGIN MO KAMI.

MARIA INA NG MGA DUKHA, IPANALANGIN MO KAMI.

MARIA INA NG MGA DUKHA, IPANALANGIN MO KAMI.

IKALAWANG ARAW

 

Namumuno.

            ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN JUAN

 

“Nguni’t ang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw.  Ito’y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.” ( Jn. 4:14)

 

MAGNILAY

 

Panalangin:

 

Mahal na Birhen ng mga Dukha, inaanyayahan mo akong magtungo sa bukal na walang iba kundi si Cristo.  Turuan mo akong sumunod nang mababa ang loob sa iyong anyaya at tulungan akong tumanggap kay Cristo ng lakas na limutin ang aking sarili alang-alang sa aking kapwa.

 

Dasalin ang isang dekada ng Rosario (1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati )

 

Lahat:

 

“Mahal na Ina, isinasamo namin bigyan kami ng kapayapaan sa aming bayan.”

 

Dasalin ang Litanya at huling panalangin

 

 

IKATLONG ARAW

 

Namumuno.

 

            ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN MATEO

 

“Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.” ( Mt. 5:3)

 

MAGNILAY

 

Panalangin:

 

Ina ng Dios, minarapat mong taglayin ang pangalang Birhen ng mga Dukha sa bayan ng Banneux.  Ilayo sa aking puso ang paghilig sa mga bagay na makalupa.  Ipagkaloob ang lahat kong pangangailangan at nawa’y mabatid ko na ang lahat ay nagmumula sa Dios. Turuan mo akong tanggaping masaya ang lahat ng ipadala sa akin.  Nawa’y lumayo ako sa lahat ng makalalabag sa kanyang kalooban at dulutan ako ng lahat ng makakalapit sa Kanya, aking Mananakop at Ama.

 

Dasalin ang isang dekada ng Rosario (1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati )

 

Lahat:

 

“Mahal na Ina, isinasamo namin bigyan kami ng kapayapaan sa aming bayan.”

 

Dasalin ang Litanya at huling panalangin

 

 

IKAAPAT NA ARAW

 

Namumuno.

 

            ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN MATEO

 

“Kayo’y ilaw sa sanlibutan.  Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol..” ( Mt. 5:14)

 

MAGNILAY

 

Panalangin:

 

Mahal na Birhen ng mga Dukha, ang mensahe mo ay ukol sa lahat ng bansa.  Inaanyayahan mo ang lahat ng bansa na magtungo sa iyong bukal na si Cristo, Mananakop at Pinuno ng Sangkatauhan.  Loobin mong ang lahat ay magkaisa bilang mga kapatid sa Panginoon.  Nawa’y makita ko sa bawat isa at sa lahat ang larawan ng Dios na ating Ama.

 

Dasalin ang isang dekada ng Rosario (1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati )

 

Lahat:

 

“Mahal na Ina, isinasamo namin bigyan kami ng kapayapaan sa aming bayan.”

 

Dasalin ang Litanya at huling panalangin

 

 
IKALIMANG ARAW

 

Namumuno.

 

            ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN MARCOS

 

“At tinuruan niya ang mga tao, sinabi niya, ‘Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa’ Ngunit ginawa niyang pugad ng mga magnanakaw.”

( Mk. 11:17)

 

MAGNILAY

 

Panalangin:

 

Mahal na Birhen ng mga Dukha, ipinahayag mo ang hangaring magkaroon ng Kapilya upang ang Eukaristia, bukal ng lahat ng biyaya ay parangalan. Tuluyan mo akong lumapit nang may pananampalataya at pag-ibig at turuan akong ialay ang sarili sa Ama na kaisa ni Jesus sa ikapagiging banal ng sanlibutan.

 

Dasalin ang isang dekada ng Rosario (1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati )

 

Lahat:

 

“Mahal na Ina, isinasamo namin bigyan kami ng kapayapaan sa aming bayan.”

 

Dasalin ang Litanya at huling panalangin

 

 

IKAANIM NA ARAW

 

Namumuno.

 

            ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN MATEO

 

“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahan ko.” ( Mt. 11:28)

 

MAGNILAY

 

Panalangin:

 

Mahal na Birhen ng mga Dukha, ipinangako mo na lulunasan mo ang mga nagdurusa.  Ipagkaloob mo sa akin ang lakas na mapagtiisan ang lahat ng hirap upang maging lalong banal at ganap.  Tanglawan ang aking isip tungkol sa mahalaga at banal na bunga ng pagtitiis at turuan akong maging maligaya sa gitna ng aking mga hirap.  Tulungan akong lunasan ang hirap ng kapwa sa bisa ng ating kagandahang loob at malasakit sa kapwa.

 

Dasalin ang isang dekada ng Rosario (1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati )

 

Lahat:

 

“Mahal na Ina, isinasamo namin bigyan kami ng kapayapaan sa aming bayan.”

 

Dasalin ang Litanya at huling panalangin

 

 
IKAPITONG ARAW

 

Namumuno.

 

            ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN JUAN

 

“Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin.” ( Jn. 14:1)

 

MAGNILAY

 

Panalangin:

 

Mahal na Birhen ng mga Dukha, ipinahayag mo: “Sumampalataya ka sa akin. ako’y sasampalataya sa iyo”.  Kung matatag ang aking pananampalataya sa salita ni Jesus, ang Panginoong Dios ay gagawa ng mga dakilang bagay sa atin.  Mahal na Ina, ipagkaloob mo sa akin gayong matibay na pananampalataya.  Turuan akong laging maalala na ako’y nasa harap ng Dios sa lahat ng pangyayari sa araw-araw at magdasal ng may matibay na pananalig.

 

Dasalin ang isang dekada ng Rosario (1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati )

 

Lahat:

 

“Mahal na Ina, isinasamo namin bigyan kami ng kapayapaan sa aming bayan.”

 

Dasalin ang Litanya at huling panalangin

 

 
IKAWALONG ARAW

 

Namumuno.

PAGBASA MULA SA SULAT NI APOSTOL SAN PABLO SA MGA TAGA-EFESO

 

“Ang lahat ng ito’y gawin ninyo sa pamamagitan ng bawa’t uri ng panalangin at pagsamo.  Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu kaya’t lagi kayong maging handa, at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos.” ( Eph. 6:18 )

 

MAGNILAY

 

Panalangin:

 

Mahal na Birhen ng mga Dukha, makaitkatlo mo akong pinapayuhan ng magdasal nang matagal.  Sa bayan ng Bannuex, marubdob mong itinuro na kung walang panalangin, walang pamumuhay – Cristiano.  Mahal na Ina, turuan mo akong magdasal, manalanging may matatag na pananampalataya upang palaganapin ang mga aral ng Ebanghelio.  Akayin mo ako na dumulog tuwina sa Eukaristia upang sa pamamagitan ng Tinapay na makalangit ay magkaroon ako ng tapang at lakas na magbalik- loob.  Ako sana’y maging maawain at mapagpaumanhin sa kapwa upang palaganapin ang kasiyahan sa paligid ko sa bisa ng aking mga kawang-gawa.

 

Dasalin ang isang dekada ng Rosario (1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati )

 

Lahat:

 

“Mahal na Ina, isinasamo namin bigyan kami ng kapayapaan sa aming bayan.”

 

Dasalin ang Litanya at huling panalangin

 

 

IKASIYAM NA ARAW

 

Namumuno.

 

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN MATEO

 

“Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel.” ( Mt. 1:23 )

 

MAGNILAY

 

Panalangin:

 

Mahal na Birhen ng mga Dukha, nagpakita ka sa pook ng Banneux, sa taguring “Ina ng Mananakop, Ina ng Dios”.  Bilang Ina ng Mananakop, naparito ka upang lunasan ang aming mga hirap.  Tulungan mo kaming maunawaan na si Jesus ay ang pag-ibig, at kami naman ay dapat magmahalan.  Bilang Ina ng Dios, nawa’y tumimong mabuti sa amin ang iyong kapangyarihan at sikap.  Inang kaibig-ibig, maniwala ka sa amin, kami’y maniniwala sa iyo.

 

Dasalin ang isang dekada ng Rosario (1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati )

 

Lahat:

 

“Mahal na Ina, isinasamo namin bigyan kami ng kapayapaan sa aming bayan.”

 

Dasalin ang Litanya at huling panalangin

 

 

PANGWAKAS NA AWIT

 

 

MOTHER OF CHRIST

 

Mother of Christ, Mother of Christ,

What shall I ask of thee?

I do not sigh for the wealth of earth

For the joys that fade and flee;

But Mother of Christ, Mother of Christ,

This do I long to see,

The bliss untold which thine arms enfold,

The treasure upon thy knee.

 

Mother of Christ, Mother of Christ,

I toss on a stormy sea,

Oh, lift thy Child as a Beacon-light,

To the place where I fain would be,

And Mother of Christ, Mother of Christ,

This do I ask of Thee –

When the voyage is o’er,

O, stand on the shore,

And show Him at last to me.

 

ABOUT OUR PARISH

 

PARISH VISION, MISSION, AND GOALS

PARISH HISTORY

ABOUT OUR LADY OF THE POOR

DEVOTION TO OUR LADY OF THE POOR

PARISH STRUCTURE

BACK TO MAIN PAGE

 

About the Parish | Bibliarazal | Parish Bulletin | Feedback | Email Us | Useful Links

 

Copyright (c) 2002 Our Lady of the Poor Parish

F.B. Tenement, Sampaguita St.,

Western Bicutan, Taguig,

Philippines

olpparish@hotmail.com |   http://olpparish.tripod.com/