Make your own free website on Tripod.com

PARISH VISION AND MISSION

VISION

Isang Parokya ng Ina ng mga Dukha na binubuo ng nagkakaisang pamilya na may matibay na pananampalataya at namumuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos.

MISSION

Kami na binubuo ng Parokya ng Ina ng mga Dukha ay:

1. Nagtatalaga na maimulat ang mga parokyano sa kahalagahan, kahulugan ng mga sakramento at maisabuhay ang Salita ng Diyos;

2. Manguna sa mga gawaing makapagpapataas sa kamalayang panlipunan tungo sa aktibong palahok sa panlipunang pagpapaunlad at paglilingkod.

3. Akayin ang mga kabataan sa buhay-ispirtual at palakasin ang kamalayang panlipunan at aktibong paglilingkod.

4. Imulat ang bawat parokyano sa tunay na kahulugan ng pagbabahagi ng kanilang panahon, talento, o kayamanan sa gawaing pamparokya.

5. Palalimin ang pananampalataya ng bawat mag-anak, patatagin ang kanilang pananagutuan sa buhay pamilya’t mag-asawa, at akayin tungo sa panlipunang kamalayan at kaunlaran.

ABOUT OUR PARISH
PARISH VISION, MISSION, AND GOALS

PARISH HISTORY

ABOUT OUR LADY OF THE POOR

DEVOTION TO OUR LADY OF THE POOR

PARISH STRUCTURE

BACK TO MAIN PAGE


About the Parish | Bibliarazal | Parish Bulletin | Feedback | Email Us | Useful Links
Copyright (c) 2002 Our Lady of the Poor Parish
F.B. Tenement, Sampaguita St.,
Western Bicutan, Taguig,
Philippines
email: olpparish@hotmail.com URL: http://olpparish.tripod.com/